معادله

حجم فایل : 457.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا معادله معادله
 
یک تساوی جبری که به ازای بعضی از عددها به تساوی عددی تبدیل شود، یک معادله نامیده میشود.
 
هدف از حل معادله به دست آوردن مقدار مجهول است. مراحل حل معادله :
ابتدا متغیرها را به یک سمت تساوی و مقادیر را به طرف دیگر تساوی منتقل می کنیم.
برای انتقال یک جمله جبری ( عدد یا متغیر) علامت آن را قرینه می کنیم.
دوطرف تساوی را ساده می کنیم.
طرفین تساوی را بر ضریب مجهول تقسیم می کنیم. معادلات زیر را حل کنید.
از ۴ برابر عددی سه واحد کم میکنیم، عدد ۲۳- به دست می آید. آن عدد چند است؟ دو زاویه مکمل برابر هستند. x را بیابید. دور در دور ، نزدیک در نزدیک
 
برای تقسیم دو کسر داریم:
 
طرفین وسطین
 
در تساوی دو کسر داریم:‌حاصلضرب طرفین برابر است با حاصلضرب وسطین
ربع و ثلث عددی را جمع کرده ایم، عدد ۱۴ به دست آمده است. آن عدد را بیابید. اگر از سه برابر عددی ۵ واحد کم کنیم و با همان عدد جمع کنیم، حاصل ۳۵ می شود. آن عدد را بیابید. پایان...